söndag 23 oktober 2011

Inbjudan - Check!

Så här blev det:Till berörda politiker inom Åsele Kommun, samt övriga intressenter.

Fredrika 2011-10-23

Angående barn- och utbildningsnämndens strävan att minimera Fredrika skola så långt det är möjligt.

Barn- och utbildningsnämnden initierade i våras en utredning om Fredrika skolas framtid. Enligt nämndens ordförande skulle upprinnelsen till detta härröra ifrån oro över elevernas sociala situation och dito kompetens, då elevunderlaget minskat. Under utredningens gång har ingen kontakt tagits med vare sig berörda elever eller föräldrar till dessa. Man har alltså underlåtit att samla in relevant information direkt ifrån de berörda om hur de upplever nuläget. Lärarna blev kontaktade en gång genom ombud (rektor Jerker Persson) varefter de sände in en skrivelse. Ingen direktkontakt togs av den utredningsansvarige.

Vi är medvetna om att politiker inte är pedagoger. De har vare sig utbildning eller kompetens till att uttala sig om huruvida en skolsituation är bra eller mindre bra. Om de besatt den erforderliga kompetensen för att se till alla elevers bästa, skulle alla politiker främja små skolor, små klasser och hög lärartäthet. Det är nämligen bevisat, genom forskning inom utbildningsvetenskap, att det är vid dessa förutsättningar, i en sådan miljö, som elever inte bara mår bäst utan bäst tillägnar sig kunskap.

Vi som är pedagoger har kompetens att uttala oss om vad som är bäst för elever.
Vi som är föräldrar har kompetens att uttala oss om vad som är bäst för våra barn.

Vi, föräldrar och personal, överlämnade en skrivelse, som bifogas detta brev, till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Hakamäki på informationsmötet i Fredrika den 20/10-11, för att den skulle vara utskottet tillhanda innan de skulle sammanträda följande dag. Innan överlämnandet läste Agneta Renman upp skrivelsen för alla närvarande, så att alla fick ta del av den. Minst två tredjedelar av nämndens arbetsutskott satt med på det mötet. När man betraktar uppräknandet av beslutsunderlag, i protokollet från arbetsutskottets möte fredag 21/10 -11, finns ovan nämnda skrivelse ej upptagen. Ej heller är protestlistan som överlämnades av eleverna samma kväll medräknad i beslutsunderlaget. Man har alltså underlåtit att beakta all inlämnad information. Man har låtit bli att se över alla fakta.
Om det hade varit så att man ville läsa igenom och sätta sig in i lite drygt två A4-sidor med text innan fredag morgon och inte ansågs sig hinna detta, så hade det varit fullt möjligt att ajournera mötet till ett senare tillfälle. Det brinner ingenstans. Men, det är väl som ordförande hävdade på mötet att ”Detta får inte gå i långbänk. Jag har varit med om att sånt här dragit ut på tiden förr och det var jobbigt för de inblandade.” utan att närmare precisera vad sånt här var för något. (Alla som har ett uns av slutledningsförmåga kommer osökt att tänka på Gafsele.)

Det finns ingen legitim anledning alls, att i dagsläget besluta om att dra ner på verksamheten vid Fredrika skola. Om detta kan vi berätta. Vi hoppas att ni kommer och att ni verkligen vill lyssna på oss. Inte bara höra att vi säger något, utan vara öppna för att förstå innebörden av våra ord.

På förekommen anledning inbjudes ni alltså härmed till att medverka vid ett öppet möte på Fredrika Folkets Hus måndagen den 31/10 kl. 18:30.

Fredrika skolas personal, samt föräldrar till skolans elever.

1 kommentar:

  1. Jag är förvånad över hur tyst det är/varit ang nerläggning/förflyttning, J hade ingenting hört, märkligt att ingen kommenterat i tidning.

    Att jag är rätt kluven då det gäller Fredrika Skola är ju en sak, att de berörda politikerna INTE lyssnar på föräldrar eller verkar bry sig om Er skrivelse är ju en helt annan sak.

    Förhoppningsvis får Ni den respons Ni vill ha och kan föra en vettig, konstruktiv dialog på måndag - jag hoppas så många som möjligt kommer till Ert möte.

    Lycka Till/Åsa

    SvaraRadera