fredag 12 april 2013

Etiska förhållningssätt

Hela skriften finns här.

Om man är förtroendevald inom S, kanske man ibland ska vända på de där punkterna och fråga sig

  • Företräder jag socialdemokratiska värderingar?
  • Lever jag som jag lär?
  • Kämpar jag för att välfärd och möjligheter ska komma alla till del?
  • Ogillar jag fusk och fiffel?
  • Verkar jag för öppenhet och offentlighet?
  • Kan jag redovisa det jag företar mig i mitt politiska uppdrag?
  • Är jag aktsam med skattebetalarnas pengar?

Även som förtroendevald inom andra partier, kan man ta en minut och fundera över vissa av ovanstående punkter. Till exempel:
Företräder jag mitt partis värderingar?
Kämpar jag för de frågor mitt parti anser vara viktigast?
Verkar jag för öppenhet och offentlighet?
Kan jag redovisa det jag företar mig i mitt politiska uppdrag?

Jag gillar det där med öppenhet och offentlighet. Av flera anledningar.
Bland annat därför att det är en av de sakerna som en demokrati vilar på. Slutna system utan insyn, missgynnar det demokratiska samhället som jag ser det.
Jag anser att som förtroendevald ska man kunna vara öppen mot medborgarna med vad man säger, tycker, skriver och röstar om på den politiska arenan, samt kunna ge en förklaring/motivering om någon medborgare vill detta. 
För det är ju nu en gång så att...Det är ett förtroende, som ålagts den som är vald att verka som politiker. Det ansvar som medföljer, bör ej missbrukas så att de valda blir maktfullkomliga. Det må så vara, att det anses vara en maktposition att verka som ledande politiker. Som jag ser det, är det ett exceptionellt tungt och allvarligt ansvar som läggs på de som har dessa roller. För att ej missbruka det förtroendet och det ansvaret som medborgarna valt att förlägga på en, må man vara villig att möta medborgarna där de befinner sig och vara öppen med på vilket sätt man bedriver sin politik och på vilka grunder beslut fattas. Således, befinner sig medborgare på torget, går man dit. Befinner sig medborgare på nätet, då möter man dem där. Oavsett arena, bör man ha det där med öppenhet och offentlighet i åtanke.

För övrigt har flera lokala partiföreningar etiska riktlinjer, utöver de som finns på riksnivå (ovan).
här ser det till exempel ut hos S i Söderhamn. Jag kopierar in de fyra första punkterna (av tolv) bara för att påvisa ett exempel:

Etiska riktlinjer för dig som är förtroendevald inom Socialdemokraterna i Söderhamn.
 Partiets stadgar utgör grunden för de allmänna riktlinjer som arbetarekommunen tagit fram.

1. Du representerar socialdemokraterna i Söderhamn

Ditt uppdrag är personligt. Samtidigt bygger systemet med att de politiska partierna nominerar kandidater på, att du också ska ha partivännernas förtroende.

Som socialdemokratiskt förtroendevald representerar du socialdemokraterna i Söderhamn. Om du av något skäl känner att du inte delar socialdemokratins värderingar bör du också lämna ditt uppdrag.

2. Medborgaren är din uppdragsgivare

I begreppet förtroendevald ligger att medborgarna måste kunna känna tilltro till ditt sätt att fullgöra ditt arbete.

Du bör sträva efter ett gott samarbete med “din” förvaltning, men får aldrig väja för att våga fråga och säga ifrån om det ligger i medborgarnas intresse.

Du har både rätt och skyldighet att kräva att handlingar och föredragningar är klara och tydliga och ger dig den kunskap du behöver för att kunna ta ansvar för besluten. Du har rätt att kräva att handlingar sänds ut i tid, så att du kan sätta dig in i olika ärenden.

3. Partiets program ger dig vägledning

Kommunala handlingsprogram och andra valprogram utgör riktlinjer och inspiration i ditt politiska arbete. Om förutsättningarna förändras under mandatperioden är det ditt och gruppens ansvar att föra en dialog med arbetarekommunens styrelse och de socialdemokratiska föreningarna om varför ni behöver avvika från programmen.

En årlig rejäl uppföljning av handlingsprogrammen i varje partigrupp kan säkra att programmen ska hållas levande.

4. Ett förtroendeuppdrag förutsätter kontakt och dialog

Lyssna till människor du möter. Informera gärna och förklara varför besluten ser ut som de gör, men framför allt; ta dig tid att lyssna och se verksamheten ur medborgarperspektiv.

Du och medlemmarna i din partigrupp ska vara öppna för dialog med användarna/brukarna av den service, som ni har ansvar för.

Delta i möten och studiegrupper i din socialdemokratiska grundorganisation och ta gärna själv initiativ till diskussioner i svåra och intressanta frågor inom det område du arbetar med. Kräv också respekt för att politikens alla detaljer inte kan bestämmas på möten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar