onsdag 10 april 2013

Läser kommunallagen och funderar lite

Sitter och ögnar igenom kommunallagen och läste precis om protokollförande vid KF.
5 kap 
59 § Protokollet skall för varje ärende redovisa
1. vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka,
2. i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut,
3. genomförda omröstningar och hur de har utfallit,
4. vilka beslut som har fattats,
5. vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar, samt
6. vilka reservationer som har anmälts mot besluten.

Om detta hade följts, så skulle folk ha sluppit fråga mig vilka som röstade för att flytta högstadiet till Åsele. Då hade det ju stått i protokollet.
En annan sak som slog mig, var:

8 kap
Medelsförvaltningen

2 § Kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
3 § Fullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen.
3 a § Fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna skall det anges hur medlen skall förvaltas. Därvid skall tillåten risk vid placering av medlen fastställas. Vidare skall det anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen skall ske.
   Föreskrifterna skall omprövas så snart det finns skäl för det. Lag (1998:70).

3 b § Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller.
   För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Lag (1998:70).

3 c § Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden). Lag (1998:70).

Hur rimmar det med detta?


Dessutom är betyg offentliga dokument. Sist jag kollade fick man ut sådana gratis. 
I vissa fall upp till 9 st, sedan kan man få betala kopieringskostnaden. Dock ej arbetskostnaden. 
(Lagstadgat. Bara att kolla upp.)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar