torsdag 11 april 2013

Jag är som sagt ingen ekonom

Men, jag har ögnat igenom sammanträdesprotokollen för den där nämnden som inte finns längre, Barn- och Utbildning. Kopierar in några småsaker. Inom parentes är datum för sammanträdet. Protokollen ligger som pdf-filer här för den som vill läsa mera.
Budget 2010
Bokslutet för 2010 visar ett överskott på ca 1 260 kkr 
vilket är ca 260 kkr bättre än inlämnad prognos.
(2011-03-25) Budget 2011
bokslut
Ärendebeskrivning
Nämndens resultat för 2011 visar på ett överskott med 5 kkr.
(2012-03-23) 
Budget 2012
Ärendebeskrivning
kostnader vi kan se idag
Utifrån de bokförda kostnader rörande gymnasieskolan och det

förväntade elevantalet för den obligatoriska särskolan
befaras att utfallet för
dessa objekt
kommer att överskrida budget.
I det fall man inte kan presentera en budget i balans bör en åtgärdsplan
redovisas till budgetberedningen
vad man avser att vidta för åtgärder
för att komma i balans.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport januari-april 2012
Barn-och utbildningschefens genomgång av
nämndens budget, fördelning av kostnader
m m samt redovisning över de oförutsedda kostnader och intäkter
som vi kan se idag.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att
tillstyrka de åtgärder som barn- och utbildningschefen föreslår för att åstadkomma en budget i balans 2012
att
uppdra till barn- och utbildningschefen att utreda vidare åtgärder för
att få budget
2012 i balans 
(2012-05-11)Budget 2012, ekonomiskt utfall t o m 2012-09-30
Budget 2012
Riktvärdet t o m september är 75%, barn- & utbildningsnämndens utfall är 65,22%.

Noteras att retroaktiva löner för april-september saknas då löneavtalet för lärare/
förskollärare nyligen blivit klart. Likaså att inga fakturor avseende interkommunala
ersättningar gymnasieskolan har inkommit för höstterminen -12 
(20121012)


Budget 2012
Riktvärdet t o m november är 91,67%,
barn-& utbildningsnämndens utfall är
86,99%.

Noteras att återbetalning
till Skolverket för ”projekt Ma”,
intern ersättning till socialnämnden avseende Viskabaren kv 4/12, internersättning till
tekniska avseende vaktmästare Fredrika för hela året samt ombudgeteringar av
statsbidragsrelaterade objekt, Comenius Partnerskap och gymnasial vuxenutbildning, totalt ca 650 kkr ej är reglerade. Därutöver har fakturor avseende
assistentkostnader från annan kommun ej inkommit, i det ena fallet för ht -12, i det andra för både vår och hösttermin -12.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att utvärderingarna i dagsläget inte föranleder någon ytterligare åtgärd.
(2012-12-14)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar