måndag 8 april 2013

Ett brev som sändes ut 2011-10-25

Jag har tidigare skrivit att jag kommer att lägga ut delar av allt material jag har som rör den här historien. Det gör jag av den anledningen att jag anser att människor har rätt (och skyldighet) att ta del av informationen. Det här brevet gick ut till ledamöter i Barn- och Utbildningsnämnden, till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige samt till lokaltidningarna.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Till berörda politiker inom Åsele Kommun, samt övriga intressenter.


Fredrika 2011-10-25


Angående barn- och utbildningsnämndens strävan att minimera Fredrika skola så långt det är möjligt.


Barn- och utbildningsnämnden initierade i våras en utredning om Fredrika skolas framtid. Enligt nämndens ordförande skulle upprinnelsen till detta härröra ifrån oro över elevernas sociala situation och dito kompetens, då elevunderlaget minskat. Under utredningens gång har ingen kontakt tagits med vare sig berörda elever eller föräldrar till dessa. Man har alltså underlåtit att samla in relevant information direkt ifrån de berörda om hur de upplever nuläget. Lärarna blev kontaktade en gång genom ombud (rektor Jerker Persson) varefter de sände in en skrivelse. Ingen direktkontakt togs av den utredningsansvarige.
Vi är medvetna om att politiker inte är pedagoger. De har vare sig utbildning eller kompetens till att uttala sig om huruvida en skolsituation är bra eller mindre bra. Om de besatt den erforderliga kompetensen för att se till alla elevers bästa, skulle alla politiker främja små skolor, små klasser och hög lärartäthet. Det är nämligen bevisat, genom forskning inom utbildningsvetenskap, att det är vid dessa förutsättningar, i en sådan miljö, som elever inte bara mår bäst utan bäst tillägnar sig kunskap. 
Vi som är pedagoger har kompetens att uttala oss om vad som är bäst för elever.
Vi som är föräldrar har kompetens att uttala oss om vad som är bäst för våra barn.
Vi, föräldrar och personal, överlämnade en skrivelse, som bifogas detta brev, till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Hakamäki på informationsmötet i Fredrika den 20/10-11, för att den skulle vara utskottet tillhanda innan de skulle sammanträda följande dag. Innan överlämnandet läste Agneta Renman upp skrivelsen för alla närvarande, så att alla fick ta del av den. Minst två tredjedelar av nämndens arbetsutskott satt med på det mötet. När man betraktar uppräknandet av beslutsunderlag, i protokollet från arbetsutskottets möte fredag 21/10 -11, finns ovan nämnda skrivelse ej upptagen. Ej heller är protestlistan som överlämnades av eleverna samma kväll medräknad i beslutsunderlaget. Man har alltså underlåtit att beakta all inlämnad information. Man har låtit bli att se över alla fakta.
Om det hade varit så att man ville läsa igenom och sätta sig in i lite drygt två A4-sidor med text innan fredag morgon och inte ansågs sig hinna detta, så hade det varit fullt möjligt att ajournera mötet till ett senare tillfälle. Det brinner ingenstans. Men, det är väl som ordförande hävdade på mötet att ”Detta får inte gå i långbänk. Jag har varit med om att sånt här dragit ut på tiden förr och det var jobbigt för de inblandade.” utan att närmare precisera vad sånt här var för något. (Alla som har ett uns av slutledningsförmåga kommer osökt att tänka på Gafsele.) 
Det finns ingen legitim anledning alls, att i dagsläget besluta om att dra ner på verksamheten vid Fredrika skola. Om detta kan vi berätta. Vi hoppas att ni kommer och att ni verkligen vill lyssna på oss. Inte bara höra att vi säger något, utan vara öppna för att förstå innebörden av våra ord.

På förekommen anledning inbjudes ni alltså härmed till att medverka vid ett öppet möte på Fredrika Folkets Hus onsdagen den 2/11 kl. 18:30.


Fredrika skolas personal, elever, samt föräldrar.
Gm/Katarina Henriksson.
 ----------------------------------------------------------------
Bifogad skrivelse:


Argument mot en neddragning av skolan i Fredrika

Fredrikas framtid är också Åseles framtid.
Ett antal nyetableringar har på senaste åren skapat ett antal nya arbetstillfällen i Fredrika och suget efter arbetskraft kommer av allt att döma att fortsätta öka. Några exempel:
-          Vattenfall har etablerat sig i Fredrika med en serviceverkstad för vindkraftsparken på Rotliden. För närvarande arbetar 9 personer där och man räknar med att på sikt kunna skapa 25-30 arbetstillfällen. Vattenfall har ett nära samarbete med skolan i Fredrika och har uttryckt oro för en eventuell neddragning av skolan, eftersom det kan göra det svårt för dem att rekrytera personal till sin verksamhet. Det är viktigt att behålla servicen på orten för att stötta och säkra denna stora etablering i kommunen.
-          Umeå Energi och Neova startar torvbrytning på Basarmyren mellan Tallsjö och Fredrika vilket kommer att innebära 5-10 nya arbetstillfällen inom ett par år.
-          HVB Vildmarken har sedan starten 2010 anställt 8 personer, alltså skapat 8 nya jobb i Fredrika. Man planerar att anställa minst 2 personer till inom de närmaste fem åren och på sikt utvidga ytterligare.  
-          Frekab sysselsätter f n 11 personer och söker mer folk.
-          Plus att en eventuell uppstart av tempelbygget får konsekvenser som vi knappast ens kan överblicka.
Varje ny person skapar i sin tur ett ökat behov av service, handel och kommunal service, dvs vi är på väg att hamna en positiv spiral till utveckling och ytterligare arbetstillfällen. Det är vansinne att i detta läge försämra servicen på orten och därmed äventyra/sabotera en pågående positiv utveckling. Och en bra skola är avgörande för om en familj väljer att bosätta sig på en ort. 

Konsekvenser för kommunen
En neddragning av skolan skulle få stora konsekvenser för bygden och kommunen. T ex:
-          Arbetstillfällen försvinner; städ, vaktmästeri, bespisningen, lärartjänster, vilket kommer att medföra arbetslöshet och avflyttning.
-          Det blir svårt, troligen omöjligt, att locka barnfamiljer att flytta in även om jobb finns. Ingen väljer frivilligt att låta sina barn pendla 12-22 mil per dag.
-          Ett minskat befolkningsunderlag gör att affär, bensinmack och annan service tappar underlag och hotas.
-          Ett antal barnfamiljer kommer att flytta från Fredrika om skolan dras in, vilket innebär ett än mer minskande skatteunderlag
-          De som flyttar från Fredrika kommer i de flesta fall att lämna kommunen, eftersom de flesta saknar naturlig samhörighet med Åsele utan hellre drar sig mot kusten, Bjurholm, Örnsköldsvik, Umeå etc.

Konsekvenser för barnen
Det får också stora negativa konsekvenser för eleverna, bl a:
-          De hamnar i större och stökigare klasser, får en försämrad pedagogisk situation och minskade möjligheter till individualiserad undervisning och hjälp.
-          De får långa resor, på minst 12 mil per dag, mer än vad de flesta vuxna är villiga att dagpendla. För barn från Baksjöliden, Norrfors och Långbäcken handlar det om ytterligare ca 4-10 mil per dag.
-          Det blir svårt att orka med läxorna.
-          De förlorar möjligheterna att delta i fritidsaktiviteter utanför Fredrika, eftersom tid och ork omöjligt kan räcka till fler resor efter skoldagens slut. Idag deltar Fredrikabarn t ex i fotboll i Åsele, ridning i Bjurholm osv.
-          Fredrikabarnen riskerar att bli en liten grupp som hamnar utanför, eftersom de inte har möjlighet att umgås med eller delta i Åsele-elevernas fritidsaktiviteter efter skolan.

Kraven på behörighet
De ökande kraven på behörighet är enligt RN.s utredning ett tungt vägande skäl till neddragningarna.  Men skolminister Jan Björklund är väldigt tydlig med vad som gäller. I en intervju i Lärarnas Tidning Nr15/11 svarar han på frågan:
-          ”Krävs behörighet i respektive ämne för att sätta betyg i ämnet efter 2015, eller räcker det med att vara legitimerad?
-          Det räcker att vara legitimerad, precis som det stod i propositionen”
Betygssättning ingår i lärarens utbildning oavsett vilka ämnen man studerat. Han gör också klart att efter beslut i kommunens utbildningsnämnd får man även i fortsättningen låta en obehörig lärare undervisa. Alltså får en legitimerad lärare själv sätta betyg i alla ämnen och undervisa i de ämnen som skolledning och utbildningsnämnd anser. ”Meningen är inte att någon får sparken, utan att de vidareutbildas i de ämnen de undervisar i men inte är behöriga i säger han .
Vilket är precis motsatsen till vad som är på väg att ske i Åsele Kommun!

Vad är problemet?
Fredrika Skola har utbildade legitimerade lärare på alla stadier. Vi deltar i flera internationella samarbetsprojekt med skolor runt om i Europa och i Kulturrådets projekt ”Skapande Skola”. Vi har regelbundet gemensamma utflykter, temadagar och studiebesök. Vi har fina lokaler, bra utrustning och små grupper vilket ger en trygg miljö, arbetsro och möjlighet att hjälpa alla. Våra elever når målen i alla ämnen och vi har sällan elevproblem. Här förekommer ingen skadegörelse eller kränkande tillmälen som på så många andra skolor. Det är en social och pedagogisk skolmiljö som alla barn borde få uppleva.
Skolans enda problem är att klasserna för närvarande är små. Frågan är hur stort det problemet är? Enligt elever och föräldrar trivs barnen bra i Fredrika Skola. De är trygga, lär sig att umgås med alla oavsett ålder och ta hand om varandra. Och i stället för att diskutera neddragningar och nedläggningar borde man i så fall diskutera möjligheterna att öka elevantalet! En möjlig lösning är t ex att i stället bussa barn från Åsele till Fredrika. Man kan erbjuda elever i Åsele skola som av olika anledningar behöver en lugnare arbetsmiljö/mindre grupper för att nå målen att gå i Fredrika skola. Detta skulle dessutom innebära att det endast behövs skolskjuts hem eftersom man kan åka buss Åsele-Fredrika på morgonen och vara i Fredrika 07.55.
Man borde också ordna skolskjutsar till Fredrika - och inte som nu till Åsele - för alla de barn i kommunen som bor inom Fredrika Skolas traditionella upptagningsområde, dvs gamla Fredrika Kommun. Det är ett märkligt förfaringssätt med tanke på det vikande elevunderlaget i Fredrika.

Till de beslutande i Åsele Kommun:
Åsele Kommun måste för sin egen överlevnads skull avvakta i frågan och göra allt för att stimulera den positiva utveckling som vi ser komma i den här kommundelen!
I stället för att med ett felaktigt och ogenomtänkt beslut riskera att brutalt omintetgöra den. Det går inte att skapa ett företagsvänligt klimat om man samtidigt slår undan fötterna för företagsetableringar och tillväxt genom att aktivt försämra samhällsservicen.
Landstingets indragningar väcker oro hos kommunalrådet Bert Rune Dahlberg. ”Det drar undan golvet för oss när vi vill öka inflyttningen till kommunen” säger han. (Vf 19/10 -11). 
Vi undrar; ska nu kommunen dra undan golvet under sina egna fötter också?
Bevara skolan i Fredrika!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar