torsdag 21 mars 2013

Demokrati

Demokrati är dels rätten för medborgarna att få välja sina företrädare vart fjärde år.
Men icke enbart.
Demokrati är
dels att det är en majoritets beslut i en demokratiskt vald församling som gäller. 

Men det är mer ändå.
Demokrati innebär att vi har en offentlighetsprincip, som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar från stat, kommun och myndigheter.
Men kanske viktigast av allt:

Demokrati står dessutom för yttrandefrihet, åsiktsfrihet, tryckfrihet och inte minst respekten för dem som har en annan åsikt än en själv.


Det sägs att vi lever i en demokrati.
Det borde betyda att vem som helst är fri att uttrycka en åsikt, utan att bli straffad för det.
Naturligtvis undantaget rasistiska eller på annat sätt kränkande uttalanden. Då är vi inne på brottsbalkens lagar, vilket är en annan diskussion.

Man ska vara fri att säga sin mening och ens medmänniskor behöver inte alls hålla med om den. De kan tycka att ens åsikt är fullständigt helkorkad. Men, om jag så på fullaste allvar, påstår att jag vill budgetera för att måla kommunalhuset randigt med gula prickar på, med motiveringen att det skulle se roligare ut då, så har ingen rätt att straffa mig för min åsikt eller att försöka hindra mig från att uttrycka den offentligt. 

Däremot har mina medmänniskor all rätt i världen att i sin tur uttrycka sina åsikter om att min idé i deras tycke är antingen alldeles underbar, eller fullständigt vansinnig.
Eller för all del ifrågasätta hur jag någonsin kunde komma på tanken.
Sedan är det upp till mig om jag vill bemöta alla andras frågor och/eller påståenden. (Vilket jag förmodligen gör om det nu är mig personligen vi pratar om och då företrädesvis skriftligt.)
 
Det är i alla fall grundtanken, som jag har förstått den.
Om man tar en titt i grundlagen, regeringsformens andra kapitel,står det följande:

"2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
1 §
Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela
upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att
i övrigt taga del av andras yttranden,
...............................................
...............................................
13 §
Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn
till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds
anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vi-
dare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får be-
gränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om sär-
skilt viktiga skäl föranleder det.
Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första
stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och in-
formationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella
angelägenheter.
Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten anses icke
meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes innehåll närmare
reglerar visst sätt att sprida eller mottaga yttranden.
Lag (1976:871)"    
Källa: www.notisum.se

Således finner jag det både fascinerande, tragikomiskt och skrämmande, 
att människor uppenbarligen anser att det finns fog för bilder som dessa:

 

Min personliga åsikt? 
Att vi ska ha en demokrati, såsom den uttrycktes ovan, naturligtvis.
Men, numera tyvärr även detta:

 


  

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar